Chairity Dozen Massages
no.05: 12/03ー12/27


 
The cotour of the air
Yumiko Yamashita

no.04:11/05ー11/22


 
Entropy Whisper
Yumiko Yamasaki
no.03:10/08ー10/25


 
N o - I s
Akira Matsuda, Daijiro Hama

no.02:05/28ー06/14


 
Perspective Drawing Of The Echo
Hiroyuki Tanaka, Chitose Noguchi
no.01:04/02ー04/19(C)2014 Plus1art