Charity
Dozen Messages -ocean

no.22: 11/30ー12/17


 
Cairn of sounds
Norio Imai
no.21:11/02ー11/26


 
RONDO Passage and paintings
Fumiko Oka, Takako Higashihata
no20:10/12ー10/29


 
soft touches
Shiro Ishibashi, Haruko Taniuchi

no.19:06/01ー06/18


 
roof
Shige Amano, Shigeru Oyatani
no18:05/11ー05/28


 
WM painting works
Mugi Nakajima

no.17:04/06ー04/23


 
Airium
HIdenobu Ukigawa
no.16:03/09ー04/26


 
White Figure
Yumiko Yamashita

no.15:02/09ー02/26


 
In the sphere
TamakoNakanishi, Nobutsuna Tara

no.14:01/12ー01/29
(C)2014 Plus1art