Charity & Auction
Little us Who are we ?

no.42: 11/27ー12/14


 
Dialogue under the rainbow
Toru Kuranuki, Kojyu Takahashi

no.41:11/06ー11/23


 
in the constellation
Kanae kato, Shinko Taguhi

no.40:10/23ー11/02


 
DOOR OPENED FOR MOONLIGT - 間 -
Mikołaj Poliński, Daniel Koniusz

no.39:10/02ー10/19


 
ART OSAKA 2019
Shiro Ishibashi, Mikołaj Poliński, Yumiko Yamashita, Yukyo Yamamoto

07/05ー07/07


 
faint noise
Yukyo Yamamoto

no38:6/05ー06/22


 
light crossing
Keiko Ikeda

no.37:05/15ー06/01


 
fossil pper
Yumiko Yamashita

no.36:03/27ー04/13


 
N u d e
Kazuo Shimakage

no.35:03/13ー03/23


 
Japanese Art Sound Archive : 
Norio Imai, TWO HEARTBEATS OF MINE, 1976

no.34:02/20ー03/09


 
reding fermentation
Mamoru Fujieda, Akihiko Inoue, Tomoko Ingaki

no.33:01/30ー02/16


(C)2014 Plus1art