Your Scent My Colour
Hervé Humbert , Maki Takano
no.47: 04/01ー04/11
 
We also see it-maldistribution and omnipresence
Ayaka Nishino, Masakazu Fukuta
no.46: 03/11ー03/28
 
TIMES 2020
Takashi Sasaoka
no.45: 02/19ー03/07
 
Makiko Yoshinaka
no.44:02/11ー02/15
 

Light gradation
Hiroko Kawasaki, Nobutsuna Tara

no.43: 01/15ー02/08(C)2014 Plus1art