2020
e47

Your Scent My colou9 
Hervé Humbert, Maki Takano
no.47: 01 April - 11 Apri

e46

We also see it-maldistribution and omnipresence
NISHINO Akaka, FUKUTA Masakazu
no.46:March 11 - 28

e45

TIMES 2020
SASAOKA Takashi
no.45:February 19 - March 07

Placeholder image

YOSHINAKA Makiko
no.44:February 11 - 15

e43

Light gradation
KAWASAKI Hiroko, TARA Nobutsuna
no.43: January15 - February 08

2019
e42

charity & auction
Little us, Who are we ?
no.42: November 27 - December 14

e41

Dialogue under the rainbow
KURANUKI Toru, TAKAHASHI Koju
no.41:November 06 - 23

Placeholder image

in the constellation
KATO Kanae, TAGUCHI Shinko
no.40:October 23 - November 02

Placeholder image

DOOR OPENED FOR MOONLIGT - 間
Mikołaj Poliński, Daniel Koniusz
no.39:October 02 - 19

ARTOSAKA2019

ART OSAKA 2019
ISHIBASHI Shiro, Mikołaj Poliński, YAMASHITA Yumiko, YAMAMOTO Yukyo
July 05 - 07

e38

faint noise
YAMAMOTO Yukyo
no38:June 05 - 22

e37

light crossing
IKEDA Keiko
no.37:May 15 - June 01

e36

fossil paper
YAMASHITA Yumiko
no.36:March 27 - April 13

e35

N u d e
SHIMAKAGE Kazuo
no.35:March 13 - 23

e34

Japanese Art Sound Archive :
Norio Imai, 《TWO HEARTBEATS OF MINE》1976
no.34:February 20 - March 09

e33

reding fermentation
FUJIEDA Mamoru, INOUE Akihiko, INAGAKI Tomoko
no.33:01/30 - 02/16

2018
e32

charity & auction
Vanishing words in the world
no.32: November 30 - December 16

Placeholder image

métamorphose of the time
OKAMOTO Kankyu
no.31:November 15 - 25

e30

GODA Tetsuro
no30:November 01 - 11

e29

t o u k a
YAMAMOTO Naoki
no.29:October 11 - 28

e28

AiliasーEverything except This
HIRATA Yoichi, KIKUCHI Kazuaki
no28:June 07 - 24

e27

p r i s m s
KOSHINO Jun
no.27:May 17 - June 03

e26

Stone view - walk around Laguna Verde and Takahama
Ryuichi Yahagi
no.26:April 05 - 22

e25

Five Movements
Mikołaj Poliński
no.25:March 15 - April 01

e24

A Matter of Couse -New York Memo
HORIO Sadaharu
no.24:February 15 - March 04

e23

Six motets
KATO Etsuro
no.23:January18 - February 04

2017
e22

charity
Dozen Messages -ocean
no.22:November 30 - December 17

e21

Cairn of sounds
IMAI NORIO
no.21:November 02 - 26

e20

RONDO -Passage and paintings
OKA Fumiko, HIGASHIHATA Takako
no20:1October 12 - 29

e19

soft touches
ISHIBASHI Shiro, TANIUCHI Haruko
no.19:June 01 - 18

e18

r o o f
AMANO Shige, OYATANI Shigeru
no18:May 11 - 28

e17

WM painting works
NAKAJIMA Mugi
no.17:April 06 - 23

e16

A i r i u m
UKIGAWA Hidenobu
no.16:March 09 - April 26

e15

White Figure
YAMASHITA Yumiko
no.15:February 09 - 26

e14

In the sphere
NAKANISHI Tamako, TARA Nobutsune
no.14:January 12 - 29

2016
e13

charity
Dozen Massages / Earth
no.13: December 01 - 18

e12

P l a n e t E
NOGUCHI Chitose
no.12:November 03 - 20

e11

Parallel Experiences
GUP-py
no11:Octber 06 - November 3

e10

Clezio, Koi, Article 9
IMAI Norio
no.10:May 12 - June 19

e09

Line vibration
KATO Etusro 
no.09:April 07 - 24

e08

Fake Blues
YAMAMOTO Kukyo
no.08:Mach 10 - 27

e07

Bubbles
URA UKARI
no.07:February 11 - 28

e06

Light Moving
IKEDA Keiko
no.06:January 14 - 31

2015
e05

chairity
Dozen Massages
no.05: December 03 - 27

e04

The cotour of the air
YAMASHITA Yumiko
no.04:November 05 - 22

e03

Entropy Whisper
YAMASAKI Yumiko
no.03:Octber 08 - 25

e02

N o - I s
MATSUDA Akira, HAMA Daijiro
no.02:May 28 - June 14

e01

Perspective Drawing of The Echo
TANAKA Hiroyuki, NOGUCHI Chitose
no.01:April 02 - 19