Japanese  2019 11/06(wed)ー11/23(sat)
Dialogue under the rainbow
Toru Kuranuki, SKoju Takahashi